Kontenery dla zwierząt w schronisku

zdjęcie nr 1 Copy

Zadanie pn .: ,,Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt” zostało wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - realizacja w 2019.
W związku z tym, że w schronisku panuje bardzo duże skupisko zwierząt, młode psy i koty są bardzo podatne na choroby zakaźne. W trosce o ich zdrowie oraz życie zakupiono i zamontowano dwa kontenery służące odizolowaniu ich od zwierząt dorosłych za kwotę 46 000,00 zł
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 40 000,00 zł, Wydatkowana: 46 000,00 zł

Dostawa narzędzi hydraulicznych dla OSP Cukrownia Gosławic

DSCF2351 Copy

Zadanie wybrane w 2018 roku w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane w 2019 roku. W wyniku publicznego konkursu ofert wybrano ofertę złożoną przez Fire-Max Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 224, 02-245 Warszawa zł. na kwotę 52 500,00 brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i udzielającą gwarancji na 60 miesięcy jako najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, tj. spełniających wymagania i warunki zamawiającego. Narzędzia hydrauliczne wraz z osprzętem zostały dostarczone do Jednostki OSP Cukrownia Gosławice w Koninie w dn. 06.06.2019 r. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 52 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Podczas odbioru sprzętu sporządzono protokół odbioru. Łącznie zakupiono:
1. Agregat P635 SG 1 szt.
2. Nożyce S788 1 szt.
3. Rozpieracz SP555 1 szt.
4. Rozpieracz ramieniowy
R 422 1 szt.
5. Waż przedłużający 10 m 2 szt.
6. Podpory PT 1200 2 szt.
7. Schodek z klinem 3 szt.
8. LRS-C Wspornik progowy 1 szt.
9. Przecinak do szyb: WSC1 + wybijak 1 szt.
10. Mata- stanowisko narzędzi 1 szt.

Kwota zaplanowana w ramach KBO: 99 500,00 zł, Wydatkowano: 52 500,00 zł.

 

Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej

DSC 0830 Copy

W 2018 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. W obu złożono oferty z cenami znacznie przekraczającymi zabezpieczone środki. Przetargi unieważ¬nio¬no. Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, które zakończono w styczniu 2019 roku. Podpisano umowę z wykonawcą: firmą TRANS-GAJ z Konina. Zakończono prace 12.04.2019 roku. Zakres zadania obejmował wykonanie na terenie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie altany drewnianej o średnicy 5 m pokrytej „zielonym dachem” systemowym, alejek żwirowych, chodnika i placu wokół altany oraz wykonanie trawników w miejscach rozebranych chodników. Zadanie KBO wybrane w 2016 r. - zrealizowane w 2019 roku w kwocie 121 446,27 zł. Razem wydatkowano przez 3 lata kwotę 128 815,27 zł.

Kwota zaplanowana w ramach KBO: 95 000,00 zł, Wydatkowano: 128 815,27 zł

Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej

utw Copy

W ramach KBO 2018 zrealizowano w 2019 roku zadanie pn.: Utwardzenie ścieżki pieszo-rowerowej na hałdach pokopalnianych w obrębie Niesłusz m. Konina.
Protokołem z dnia 26.02.2019 r. spośród 5 oferentów wyłoniono firmę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Trans-Gaj Konin. Wykonawca zaoferował wartość wykonania zadania – 47 368,35 zł,
mniejszą od zakładanej ( 60 tys. zł ).
Podpisano umowę nr 9/GN/2019 - 6496 z dnia 08 marca 2019 r. na wykonanie prac zgodnie z zapytaniem ofertowym
http://bip.konin.eu//pdf/zmaowienia%20publiczne/GN/2019/skan098.pdf
Wykonawca w dniu 24.04.2019 r. zgłosił zakończenie prac, a odbiór ich przy udziale wnioskodawcy przedsięwzięcia został przeprowadzony 25.04.2019 r. Usługa polegała na utwardzeniu materiałem sypkim tzw. pospółką gliniastą, ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej na gruntach pokopalnianych, wyprofilowaniu podłoża gruntowego pozostałego odcinku ścieżki rekreacyjnej, uzupełnieniu ubytków nawierzchni drogi dojazdowej do terenów rekreacyjnych oraz zamontowanie dwóch ławek.
Kwota zaplanowana w ramach KBO: 60 000,00 zł, Wydatkowano: 47 368,35 zł