Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - Koniński Budżet Obywatelski

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - KONIŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Koniński Budżet Obywatelski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki graficzne nie posiadają opisów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • brak możliwości zaznaczenia i/lub podświetlenia linków,
Wyłączenia:
 • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej - brak opisów
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gilewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 2401 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się w Budynku Urzędu Miejskiego, w Koninie przy ul. 3 Maja 1-3

 

  1. Opis dostępności wejścia do budynku:
   Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.

 

  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
   Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na poziomie +1 (podwyższony parter): są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
   W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku inwalidzkim, rodzica z dzieckiem w wózku itp.
   Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień pomalowany kontrastowo żółtym pasem o szerokości 4 – 5 cm; dodatkowo przed dolnym i górnym stopniem zamontowana faktura bezpieczeństwa typu B. Na całej powierzchni wydziału zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce pomieszczenia.

 

  1. Opis dostosowań (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
   Platforma: tak (patrz: punkt 2)
   Pochylnia: brak
   Pętla indukcyjna: brak
   Toaleta dostosowana: tak
   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

 

  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
   Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym (znak pionowy i poziomy, brak wymalowania w kolorze niebieskim) tuż przed budynkiem, tj. na południowej pierzei Placu Wolności – wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

 

  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie.

 

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym petentem jest pani Katarzyna Kupińska, posługująca się językiem migowym w stopniu zaawansowanym.

   Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
   - przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz: link
   - e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   - faksem na nr: 63 2429920,
   - telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (numery do Biura Obsługi Interesanta).

 

  1. Inne informacje
   Dojazd do Urzędu Miasta:
   autobusem MZK: do przystanku GRUNWALDZKA, następnie ulicą Śliską do Placu Wolności i 3 Maja lub ulicą Gwoździarską do 3 Maja;
   samochodem: ulicą Wojska Polskiego do Placu Wolności i 3 Maja.