Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności – Koniński Budżet Obywatelski/ Centrum Organizacji Pozarządowych, adres: ulica 3 Maja 1 – 3 oraz ul. pułk. Witolda Sztarka 1

Budynki Urzędu Miejskiego, w których mieści się Centrum Organizacji Pozarządowych.

Koniński Budżet Obywatelski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • pliki graficzne nie posiadają opisów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury,

Wyłączenia:

  • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej - brak opisów
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gilewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 63 2401 284. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1-3:

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne znajduje się od ulicy 3 Maja i jest dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami. Drzwi mają próg, który nie przekracza 2 cm wysokości.

Korytarz, toaleta oraz pomieszczenia biurowe znajdują się na podwyższonym parterze i są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzu znajduje się platforma do transportu osób na wózku. Schody oznaczone są zgodnie
z obowiązującymi normami. Dodatkowo przed dolnym i górnym stopniem zamontowana jest faktura bezpieczeństwa. Na całej powierzchni COP zamontowane są fakturowe oznaczenia nawierzchni, pozwalające osobom
z dysfunkcjami wzroku dotrzeć w dowolne miejsce, czyli do sali konferencyjnej, biura oraz toalety.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: jest platforma, nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, toaleta jest dostosowana. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem, czyli na Placu Wolności. Można dojechać od strony ulicy Wojska Polskiego lub od ulicy Wiosny Ludów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajduje się Centrum Organizacji Pozarządowych
w Koninie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w Urzędzie Miejskim w Koninie – dotyczy wszystkich obiektów

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Koninie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą. Osobą odpowiedzialną za kontakt z niesłyszącym interesantem w Urzędzie Miejskim (w każdym obiekcie)
w Koninie jest pani Katarzyna Kupińska-Jary, która posługuje się językiem migowym.
Zgłoszenia trzeba dokonać w następujący sposób:

można przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz na stronie internetowej: informacje dla niesłyszących,

lub wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

albo zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numer telefonu: 63 2401273 lub 63 2401226 (są to numery do Biura Obsługi Interesanta).

Do budynku Urzędu Miasta przy ulicy 3 Maja 1-3 w Koninie można dojechać:

autobusem MZK do przystanku GRUNWALDZKA, następnie przejść ulicą Śliską do Placu Wolności i 3 Maja lub ulicą Gwoździarską do 3 Maja, samochodem ulicą Wojska Polskiego do Placu Wolności i 3 Maja.

Opis dostępności architektonicznej budynku Centrum Organizacji Pozarządowych ul. pułkownika Witolda Sztarka 1:
Budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieści się Wydział Geodezji i Katastru, Koordynator do spraw młodzieży i projektów kreatywnych, Nadzór budowlany, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Koordynator do spraw dostępności część wydziału Centrum Organizacji Pozarządowych.

Opis dostępności architektonicznej budynku, w którym mieszczą się wymienione powyżej wydziały:
Opis dostępności wejścia do budynku:

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w szczycie budynku i jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są oznaczone,
a dojście lub dojazd jest prosto do windy.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz oraz pomieszczenia biurowe, znajdujące się na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda znajduje się w szczycie korytarza. Jest przystosowana do transportu osób na wózku, rodzica z dzieckiem w wózku itp. W windzie są przyciski z opisem
w alfabecie Braille’a.

Na wyższe kondygnacje można się dostać także schodami, które nie mają oznaczeń.

Opis innych dostosowań, takich jak na przykład: pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne: nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnych. Dostosowana toaleta znajduje się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dwóch miejscach postojowych. Są one wydzielone i oznaczone znakiem pionowym i poziomym. Nie są wymalowane w kolorze niebieskim. Miejsca są zlokalizowane w szczycie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miejskiego, w którym znajdują się wymienione powyżej wydziały.

Dojazd do wydziałów Urzędu Miasta, które znajdują się przy ulicy Sztarka 1:

autobusem MZK do przystanku KOLSKA – SZKOŁA lub KOLSKA - KLASZTOR,
a następnie około 200 metrów pieszo ulicą Kolską i skręcić w ulicę Sztarka,

samochodem można dojechać od ulicyKolskiej lub ulicy Żwirki i Wigury.