Głosowanie

Głosowanie internetowe potrwa od 05 do 18 września 2022 roku do godziny 16:00, kiedy to zostaną zamknięte Lokalne Punkty Wyborcze, a 18 września będzie można oddać swój głos w Lokalnych Punktach Wyborczych w godzinach 9:00 – 16:00.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2022
PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie utworzenia Lokalnych Punktów Wyborczych „Konińskiego Budżetu
Obywatelskiego” na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) w związku z § 7 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały
Nr 481 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie realizacji „Konińskiego
Budżetu Obywatelskiego” zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 18 września 2022 roku głosowania w sprawie
„Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2023 rok tworzy się następujące Lokalne Punkty
Wyborcze:

Nr 1 Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie ul. 3 Maja 1 i 3,

Nr 2 Koniński Dom Kultury w Koninie pl. Niepodległości 1,

Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie ul. Fikusowa 8,

Nr 4 Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie ul. Leopolda Staffa 5.

§ 2.

1. W każdym Lokalnym Punkcie Wyborczym głosowanie przeprowadza 3 osobowa komisja.
Miejska Komisja Wyborcza zajmuje się wyborem członków Lokalnych Punktów
Wyborczych na podstawie zgłoszeń mieszkańców.

2. Miejska Komisja Wyborcza zatwierdza listę członków Lokalnych Punktów Wyborczych.

3. Do zadań członków Lokalnych Punktów Wyborczych należy w szczególności:

1) przygotowanie i udostępnienie punktu wyborczego oraz materiałów niezbędnych do
przeprowadzenia głosowania, ze szczególnym uwzględnieniem: kart do głosowania,
urny oraz umieszczenie w miejscu głosowania wszelkich informacji umożliwiających
oddanie głosu mieszkańcowi,

2) zabezpieczenie urny,

3) sprawdzenie tożsamości głosujących,

4) sporządzenie protokołu głosowania w punkcie wyborczym.

4. Członkowie Komisji w Lokalnych Punktach Wyborczych kierują się w swoich pracach
Wytycznymi Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

§ 3.

Udział w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej i Lokalnych Punktów Wyborczych jest
bezpłatny.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Konina.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.