Wnioski niezrealizowane

Informacja o realizacji zadań KBO ujętych w budżecie miasta Konina na 2019 rokz przesuniętym terminem realizacji na 2020 r.

 1. Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)

Koszt z wniosku KBO: 99 999,00 zł.
Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i projektu zagospodarowania terenu zgodnie z wnioskiem. Umowny termin zakończenia prac projektowych - 30 czerwca br.
Konserwator zabytków odmówił uzgodnienia lokalizacji fontanny na placu bez wcześniejszego zatwierdzenia kompleksowej koncepcji zagospodarowania całego placu Wolności. Na etapie weryfikacji w 2018 roku wniosek KBO był pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora zabytków.
Po otrzymaniu negatywnej opinii od konserwatora zabytków ( w czerwcu) wstrzymano prace projektowe do czasu opracowania i zatwierdzenia przez konserwatora zabytków koncepcji zagospodarowania placu Wolności . Rozwiązano umowę z projektantem wypłacając wynagrodzenie należne za wykonany zakres prac w wysokości 6.765,00 zł. Temat nowego zagospodarowania placu Wolności prowadzi wydział UA wm.
Planowany termin wykonania zadania : do 30 września 2020 r.

2. "Konińska Złota Rączka dla Seniora"

Planowana kwota dotacji: 20.000, zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Liczba ofert które wpłynęły na konkurs: 1.
Zadanie nie zostało zrealizowane:
- nie przyznano dofinansowania ( nie wybrano oferty do realizacji) ze względu na niską wartość merytoryczną oferty.

3."Jadłodzielnia sercem przyprawiona - rozwijanie projektu”

Planowana kwota dotacji 99.999,99 zł.
Przyznana kwota dotacji 0 zł.
Liczba ofert które wpłynęły na konkurs: 1.
Zadanie nie zostało zrealizowane:
- nie przyznano dofinansowania ( nie wybrano oferty do realizacji ) ze względu na niską wartość merytoryczną oferty.

4. Budowa ogrodu zimowego wraz z hortiterapią dla pacjentów hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie (KBO)

Koszt zadania z wniosku KBO: 99 999,00 zł.
W bieżącym roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty w trybie publicznego konkursu ofert. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.
Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy oraz szczególny charakter placówki przesunięto realizację ww. zadania na 2021 rok. co dopuszcza w uzasadnionych przypadkach Regulamin Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezydent Miasta zaakceptował przesunięcie realizacji zadania na 2021 rok.

5 . Rolkowisko – budowa toru na terenach nadwarciańskich za PWSZ przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35

Planowana kwota wydatków: 99 999,00 zł.
Rezygnacja z zadania na rzecz „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24.

6 . Bieżnia rekreacyjna, tartanowa dla mieszkańców III osiedla na terenie ZS im. M. Kopernika

Planowana kwota wydatków: 99966,66 zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Rezygnacja z zadania na rzecz „Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy” na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24.

7 . Pomoc skrzywdzonym zwierzętom

Planowana kwota wydatków: 70 000,00 zł.
Przyznana kwota dotacji: 0 zł.
Brak realizacji zadania z powodu nie przystąpienia do konkursu oferentów.

8. Droga pieszo-rowerowa łącząca ul. Jana Pawła II od mostu na Kanale Ślesińskim z ul. Staromorzysławską

Na zlecenie ZDM opracowano dokumentację projektową, która określiła wartość zadania na kwotę około 1,5 mln zł. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków w budżecie na rok 2021 rozpoczęto procedurę przetargową na udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. W dniu 24.11.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót drogowo – budowlanych, dnia 09.12.2020 przekazano plac budowy wykonawcy. Termin zakończenia realizacji zadania 31.05.2021 r.