Aktualności

Konsultacje dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

2017-10-04 09:51

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących

Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) oraz § 1 i 4 Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 3170)

 

Prezydent Miasta Konina

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Konina oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2019 rok wraz z załącznikami.

 

Terminy konsultacji:

  • rozpoczęcie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 15 października 2017 roku
  • zakończenie otwartych konsultacji dla mieszkańców Konina w dniu 15 listopada 2017 roku

Uwagi do projektu uchwały można przesyłać na załączonym formularzu uwag KBO pocztą Elektroniczną na adres: maria.cybulska@konin.um.gov.pl , pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem na kopercie „COP – Konsultacje KBO” lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta z dopiskiem na kopercie „COP -Konsultacje KBO”. W przypadku przesłania uwag drogą pocztową o ważności uwag decyduje data wpływu korespondencji, a nie stempla pocztowego.

Propozycje zmian oznaczono w załącznikach:

- kolor błękitny – zachowano (z uzasadnieniem)

- kolor czerwony – dodany zapis (z uzasadnieniem)

- kolor żółty – do usunięcia (z uzasadnieniem)

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na dni:

  • 17 października 2017 roku, godzina 18:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin
  • 7 listopada 2017 roku, godzina 12:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1 i 3, 62-500 Konin

 

 

Załączniki:

 

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Konina w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na  rok 2019

 

  1. Załącznik do uchwały – Regulamin „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” z załącznikami

 

  1. Formularz uwag KBO

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów miasta.

 

 

Załączniki http://bit.ly/2fKtRL0

Wróć