Uchwała Rady Miasta

UCHWAŁA Nr 639

RADY MIASTA KONINA

z dnia 20 grudnia 2017 roku

 

w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na rok 2019.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji „Koniński Budżet Obywatelski” dla Miasta Konina.

 

§ 2.

1. Koniński Budżet Obywatelski obejmuje wybór zadań do realizacji w ramach Budżetu Miasta Konina.
2. Koniński Budżet Obywatelski jest realizowany od 2015 roku, z uwzględnieniem kwoty 2.000.000 zł na 2019 rok.

 

§ 3.

„Koniński Budżet Obywatelski” realizowany jest na podstawie regulaminu określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 274 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2017-2019.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Konina

Wiesław Steinke

uchwala_nr_274.pdf (37.1 kB)